In deze privacyverklaring verklaart Into The Source B.V. (hierna te noemen: “Wij” of “Ons”) welke Persoonsgegevens Wij van u verzamelen en Verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt of op andere wijze in contact komt met Ons.

De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Diensten

Wij leveren de navolgende diensten of producten (hierna te noemen: ´´Diensten´´):

 • Ontwikkeling van software en applicaties
 • Webhosting

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

Verstrekking Persoonsgegevens door U

Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Indien u Persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. Wij Verwerken de volgende door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Wordt wel door ons verwerkt Wordt niet door ons verwerkt
Naam checked blank
Adres checked blank
Woonplaats checked blank
Telefoonnummer checked blank
E-mailadres checked blank
Identificatienummer blank checked
Geboortedatum blank checked
Geslacht checked blank
Bankrekening checked blank
Locatiegegevens blank checked
Online identificator blank checked
Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens checked blank
Biometrische gegevens blank checked
Kopie(ën) van uw identiteitsbewijzen blank checked
Burgerservicenummer blank checked
Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens (artikel 9 AVG)
Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt blank checked
Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken blank checked
Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken blank checked
Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakbond blijkt blank checked
Genetische gegevens blank checked
Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon blank checked

Verkrijging Persoonsgegevens door Ons uit externe bronnen

In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Ons verstrekt, Verwerken Wij aanvullende Persoonsgegevens van u uit de volgende externe bronnen

Externe bronnen Wordt wel door ons verwerkt Wordt niet door ons verwerkt Indien wel verwerkt, informatie over de bron:
Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. checked blank ...
Gebruiksgegevens over de Diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de Dienst. checked blank ...
Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat afgeleid van uw IP-adres die Ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde Diensten gebruikt. checked blank ...
Demografische gegevens die Wij kopen van derden. blank checked
Commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site, als u verbinding maakt met de Diensten via die social media site. blank checked
Gegevens uit openbaar toegankelijke bronnen, zoals openbare overheidsdatabases of andere gegevens in het publieke domein. blank checked

Wij

Onze identiteit en contactgegevens:

 • Naam: Into The Source B.V.
 • Contactgegevens: Ceintuurbaan 14B 8024 AA Zwolle
 • Email: team@intothesource.com

Doeleinden van de Verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende aangevinkte verwerkingsdoeleinden:

checked om de Diensten aan u te kunnen verlenen.
blank om u te informeren over andere diensten en producten van Ons.
checked om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.
checked om uw profiel samen te stellen waarmee Wij doelgericht kunnen adverteren.
checked om de Diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

Rechtsgrond(en) van de Verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende, aangevinkte, rechtsgrond(en):

blank u hebt toestemming gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
checked de Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
checked de Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust.
checked de Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
checked de Verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Ons is opgedragen.
blank de Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ons of van een derde en uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van Persoonsgegevens nopen, wegen niet zwaarder dan die belangen, ook niet gelet op het feit dat u minderjarig bent.

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden

Wij verstrekken - indien van toepassing - uw Persoonsgegevens aan de volgende ontvangers :

 • Exact Online – Voor het factureren van de geleverde diensten van Ons aan de klant.

Termijn van opslag van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken gedurende de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen, bijvoorbeeld de fiscale bewaartermijn van 7 jaar. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken de volgende criteria hanteren:

 • of de Persoonsgegevens nog langer noodzakelijk zijn voor Onze dienstverlening aan u;
 • hoe lang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd, daaronder begrepen de verjaringstermijn waarbinnen een eventuele vordering door u op ons vanwege de Diensten verjaart;
 • of een eventueel door u gegeven toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is;
 • of er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te blijven bewaren.

Uw rechten

U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kan uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:

 • Into The Source B.V.
 • E: team@intothesource.com

Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking Toestemming (indien van toepassing)

Als u Toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze Toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.

Klachtrecht

Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw Persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij onze organisatie, ter attentie van de volgende contactpersoon:

 • Into The Source B.V.
 • E: team@intothesource.com

Ook heeft het u recht over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is:

Verplichting tot verstrekking

Uw verstrekking van Persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

Verplichting tot verstrekking

U bent verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Derde landen

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje ´´ Cookies`` wordt genoemd.

Cookies

Onze website(s) maakt/maken bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt te voldoen en zich te houden aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies. Indien wij wel besluiten om tracking cookies te gebruiken, dan wordt door ons vooraf daarvoor toestemming aan u gevraagd.

Facebook, LinkedIn, Twitter

Op diverse pagina’s op Onze website kunnen knoppen zijn opgenomen waarmee informatie van Ons kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Wij hebben daarop geen invloed.
In de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter kunt u zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op: 24-5-2018
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.